هواساز

در هر سیستم تهویه گرمایشی و سرمایشی به یک دستگاه دارای دمنده (فن) نیاز است که بتواند دمای هوای ورودی به ساختمان یا سالن مورد نظر را کاهش یا افزایش داده (توسط برخورد دادن هوا با سطح کویل یا لوله های سرمایشی و گرمایشی) و پس از گرفتن آلاینده ها از هوا (توسط فیلتر) و در صورت لزوم تغییر مقدار بخار آب موجود در هوا (تغییر رطوبت) ، هوایی سالم و مطبوع برای ساکنان ساختمان فراهم کند که این کار توسط سیستم هوارسان یا همان اتاق هوارسان انجام می شود.
انواع هواساز