هوارسان برای تهویه مطبوع ساختمانی بطور اعم و نوع بهداشتی با قابلیت نصب انواع تجهیزات مورد درخواست در ظرفیت های هوادهی مختلف تا ۶۰۰۰۰ سی اف ام